Geadviseerd wordt om voor elk kerkelijk orgaan afzonderlijk te beoordelen welke stukken bewaard moeten blijven om het reilen en zeilen te kunnen reconstrueren. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het al dan niet compleet zijn van een deelarchief. Soms kunnen stukken die minder belangrijk lijken toch een belangrijke rol spelen omdat andere documenten ontbreken.


Door een groepje archivarissen is een lijst opgesteld met daarin categorieën van te bewaren en te vernietigen stukken. Deze zogenaamde selectielijst is als bijlage te raadplegen.


Afhankelijk van het nut van bewaren of bijvoorbeeld wettelijke bepalingen wordt voorgesteld om informatie permanent te bewaren of na een of enkele jaren te vernietigen. In een aantal gevallen heeft dit te maken met rechten en plichten die de organisatie heeft zoals bijvoorbeeld naar de belastingdienst. Ook is het soms noodzakelijk om gegevens te bewaren als bewijsstuk (zoals bij aankoop, verkoop, garantiestelling, leningen, pensioenrechten etc.).


De lijst geeft redelijk uitvoerig suggesties voor bewaren of vernietigen en moet gelezen worden als een advies om orde te houden in de hoeveelheid materiaal en ook de beheerkosten in de hand te houden.