Art. 15 van de AVG geeft een betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te vernemen welke op hem van toepassing zijnde persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is een afzonderlijk recht voor betrokkenen, met een speciale grondslag in de AVG, dat bestaat naast inzageverzoeken van derden, zoals historisch geïnteresseerden. In een kerk is ‘de betrokkene’ het gemeentelid, ongeacht de status van het lidmaatschap. Gedoopt, belijdenis gedaan, dat maakt niet uit. De verwerkingsverantwoordelijke is de kerkenraad. Kort gezegd heeft ieder gemeentelid het recht om te weten wat de kerk van hem weet.


Hoe werkt het?


Het gemeentelid dient een verzoek per brief of per e-mail (bij voorkeur niet mondeling vanwege de bewijswaarde die tijdens een mogelijk juridisch proces aan de documentatie hangt), bij de scriba van de kerkenraad in. In het verzoek wordt specifiek opgenomen wélke persoonsgegevens betrokkene in wil zien en de vorm waarin het lid ze wenst te ontvangen.

Betrokkene kan alleen dan een verzoek indienen wanneer hij ouder is dan 16 jaar en niet onder curatele is gesteld. Anders moet diens wettelijk vertegenwoordiger dit doen.